Publicerad i tidningen OmVärlden (4/2012)

 

Indien allt viktigare partner i Afrika

 

Indiska företag lockas av ökad köpkraft i Afrika samtidigt som Indien behöver energi och råvaror. Det har lett till ett rejält uppsving i den indisk-afrikanska handeln.

 

Bland de så kallade BRIC-länderna är det långt ifrån bara Kina som kastar allt lystrare blickar på den snabbväxande afrikanska marknaden. Brasiliens satsningar i Afrika har börjat uppmärksammats, men också Indien är på stark frammarsch. Handeln mellan Afrika och Indien har fyrdubblats de senaste fem åren, och Indien är numera - efter EU, Kina och USA - den afrikanska kontinentens fjärde största handelspartner.

 

Det finns emellertid klara skillnader mellan Indien och Kina vad gäller deras satsningar i de afrikanska länderna, varför de långsiktiga konsekvenserna av de bägge relationerna kan komma att se något annorlunda ut.

 

"En skillnad är att när det gäller Kina så är det främst staten som har drivit utvecklingen, medan det i Indien främst handlar om privata företag", säger Fantu Cheru, som är forskare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, och som studerat handelsrelationerna mellan just Afrika och Indien. 

 

Enligt Cheru, som också är professor i internationella relationer vid universitetet i Washington, är statlig uppbackning en stor fördel när affärer ska göras med afrikanska länder. Det kan handla om statliga garantier och inte minst handelsförhandlingar på regeringsnivå. Kina och Indien uppvisar också något olika strategier vad gäller handeln med Afrika, vilket till stor del kan hänga ihop med just den kinesiska statens aktiviteter och ambitioner.

 

"I Kina planerar de för 50 år framåt i tiden. Något liknande syns inte i Indien, utan där handlar det främst om vad de kan tjäna pengar på just idag", säger Cheru, som emellertid tycker sig se en något mer aktiv offentlig sektor också i Indien.

 

Den indiska regeringen har redan tidigare tagit beslut om tullättnader till de lägst utvecklade länderna, de så kallade LDC-länderna, varav de flesta återfinns i Afrika söder om Sahara. Ett handelsavtal mellan Indien och Sydafrika är också väg att förhandlas fram. Det talar i så fall för en fortsatt ökning av det indisk-afrikanska handelsutbytet, och prognoser från det indiska handelsministeriet pekar i den riktningen; handeln mellan Indien och Afrika förväntas öka med ytterligare cirka 70 procent fram till 2015.

 

Skillnader mellan Kina och Indien finns också när det gäller vilka marknader de valt att satsa på.  Medan Kina främst är inriktat på infrastruktursatsningar så är de indiska företagen i första hand fokuserade på konsumentvaror. Uppenbarligen ser företagen i Indien stora möjligheter på de afrikanska marknaderna, som de senaste åren kännetecknats av snabb tillväxt och ökad köpkraft. En annan bransch där den indiska närvaron är hög är forskningsintensiv kemisk industri. Mediciner utgör nu 11 procent av Indiens totala export till Afrika. Indiska läkemedels- och vårdföretag ser också så kallad "medical tourism" som en framtidsbransch i Afrika. Privata sjukhus i Indien har under en lång tid tagit emot utländska patienter för specialistvård, bland annat från afrikanska länder, men enligt tidskriften African Business är nu flera indiska aktörer på gång med liknande satsningar på plats i Afrika. Ett företag - Apollo Hospital - rapporteras ha planer på att starta ett sjukhus i Dar es Salaam i Tanzania med ambitionen att ta emot patienter inte bara från Tanzania, utan från hela Östafrika. Samma företag har liknande planer också när det gäller Nigeria och Botswana. 

 

Afrikas export till Indien har emellertid stora likheter med exporten till Kina då det till stor del också här handlar om råvaror till en allt expansivare indisk ekonomi. Att behovet är stort illustreras av det faktum att Afrika som helhet faktiskt har ett handelsöverskott gentemot Indien. Att det är oljerika Nigeria som är Indiens största enskilda handelspartner i Afrika är knappast förvånande.

 

Vilka gynnas då mest av det ökade utbytet mellan Indien och Afrika?

 

"Det är till fördel för bägge parter. Men de afrikanska länderna skulle gynnas än mer om de hade regeringar som var bättre på att ta till vara ländernas egna intressen", säger Cheru, som menar att afrikanska länder behöver ett mer långsiktigt fokus när det gäller ekonomiska relationer med såväl Indien som andra länder.

 

Enligt Cheru är nyckeln till en än mer positiv utveckling i Afrika ett minskad råvaruberoende. Men då behövs ett ökat inhemskt kunnande, och han är tveksam om den ökade handeln med Indien hittills har bidragit till den utvecklingen.