Publicerad i Världen idag Arbetsliv, oktober 2009

Närproducerat inte alltid miljösmart

Att så kallad närproduktion alltid är detsamma som miljövänlig produktion är långt ifrån en självklarhet. Åtminstone i vissa fall är import med största säkerhet mer fördelaktigt för miljön än att köpa det som producerats på hemmaplan.

Att produktion som sker nära den slutgiltiga konsumenten är mer miljövänlig tas ofta för givet. Med närproducerade produkter behövs ju inga långväga transporter som är både energikrävande och ger upphov till miljöfarliga utsläpp.

Men är det verkligen självklart att närproducerat alltid är det bästa för miljön?

Nej, tycker Kommerskollegiums generaldirektör Lena Johansson, som efterlyser mer nyans i debatten.

"Det är inte så enkelt som att närproduktion alltid är att föredra. I vissa fall kan miljöhänsyn istället motivera import av vissa produkter, däribland en del livsmedel", säger hon.

Framförallt vill Lena Johansson också fokusera på det sätt som själva produktionen sker. Hennes utgångspunkt är nämligen att transporter ger upphov till förhållandevis begränsade utsläpp, samt att de heller inte alltid det mest energikrävande. Den största miljöboven är i de flesta fall istället produktionen, och om närproducerat innebär att produktion sker där det är mindre effektivt och mer energikrävande kan import faktiskt vara att föredra.

Ett exempel är produktionen av kött.

"Mycket tyder på att europeisk köttproduktion är mindre effektiv och därmed mer resurskrävande än exempelvis sydamerikansk köttproduktion, säger Johansson, som bland annat pekar på att sydamerikansk köttproduktion kräver mindre konstgödsel.

"Transporten däremot, som mestadels sker med fartyg, är förhållandevis energisnål och miljövänlig", fortsätter hon.

Enligt statistiken står båttransporter för 90 procent av alla transporter, men svarar för inte mer än 2 procent av alla utsläpp av exempelvis växthusgaser. Själva produktionen av kött svarar för 20 procent av alla utsläpp. Mycket talar således för att den som vill handla miljövänligt och klimatsmart i första hand bör välja importerat kött från Sydamerika.

Även i det "lilla perspektivet" är närproducerat inte alltid det bästa när det gäller miljöhänsyn, enligt Johansson, som menar att en av de största miljöförstörarna i samband med hushållens inköp av livsmedel är biltransporter. Att med bil ta sig ut till den närproducerade bonden några mil utanför stan är således mer skadligt för miljön än att ta den ofta betydligt kortare vägen till närmaste livsmedelsbutik.

Kommerskollegiums chef vill i sammanhanget också lyfta fram en annan orsak till varför det ibland kan vara motiverat att köpa importerat livsmedel.

"Genom att köpa exempelvis livsmedelsprodukter från utvecklingsländer så gynnar vi deras utveckling. Inte minst i de fall då deras produktion också är mer effektiv och miljövänlig", säger hon.